ClubnieuwsOverlijden Jan de VriesIn Trouw lazen wij het volgende verdrietige bericht:

Genadig en barmhartig en rechtvaardig
(Psalm 112)

Op Hemelvaartsdag is van ons heengegaan onze lieve, dappere en zorgzame (schoon)vader en geweldige pake

Jan de Vries

Correspondentieadres:
Johann Keplerstraat 17-1, 1098 HG Amsterdam

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag
15 mei 2024 van 17.30 tot 18.30 uur in het
Uitvaartcentrum aan de Ookmeerweg 273.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag
16 mei 2024 om 13.30 uur in De Opgang,
Tussen Meer 68 te Amsterdam.

Na de kerkdienst brengen we Jan naar Westgaarde,
Ookmeerweg 275 te Amsterdam. Aansluitend aan de
begrafenis is er gelegenheid om elkaar daar te ontmoeten.

Wij betuigen de (schoon)kinderen en kleinkinderen onze deelneming en wensen hun veel sterkte de komende dagen, in het bijzonder donderdag 16 mei. Wij zullen Jan in dankbare herinnering houden.

Het Bestuur

VAN DE VOORZITTER


Jullie hebben het waarschijnlijk al gelezen of al gehoord: WIJ GAAN VAN HET GAS AF! Door de problemen in de gasleiding heeft de gemeente ons voorgesteld over te stappen op warmtepompen en daar zijn wij mee akkoord gegaan. Zo hebben wij ook na de zomer constant warm water en later in het jaar een warm clubhuis. Een zorg minder.
Waar wij ons wel zorgen over maken zijn de vrijwilligers en dan vooral over hun leeftijd. Het bestuur bestaat uit 50-plussers met een gemiddelde leeftijd van 65-plus. Onze onderhoudsploeg is gelukkig aangevuld met Guus, maar de drie kanjers zijn gemiddeld toch wel 70-plus. In de nieuwjaarstoespraak heb ik het al genoemd, wij hebben dringend behoefte aan aanvulling en dan met een lagere leeftijd. Dus kom op, denk eens na of jij een bijdrage kunt leveren of dat jij iemand weet, die dat zou kunnen doen. Verjonging in het bestuur zou niet verkeerd zijn, uitbreiding van de onderhoudsploeg is beslist niet overbodig willen wij ons clubhuis op orde houden en ook het trekken van de lijnen moet regelmatig gebeuren. Dat gebeurt nu door mensen, die toch al veel doen met John op de achterhand.

LAAT DEZE WOORDEN NIET TEGEN DOVEMANSOREN GEZEGD ZIJN!
Er is nog een zorg: onze veteranen. Regelmatig komt het team net aan tot 11 spelers en dat is te weinig om lekker te kunnen ballen. Dus mannen, blijf niet te makkelijk weg, maar voldoe aan jouw sportieve plicht: lid van een voetbalvereniging betekent dat je voetballen moet. Het klinkt misschien raar, maar niet iedereen is daarvan overtuigd.
Voor alles binnen onze vereniging geldt: SAMEN STA JE STERK en dat is nodig om ons 100-jarig bestaan te halen. Dus op naar 2032 waarin wij op 19 juli 100 jaar bestaan. Ik hoor graag van jullie.
Maar nu eerst op naar 9 mei, ons Sixentoernooi. In de christelijke traditie is er een kerstlied ‘Komt allen tezamen’, maar bij Vlug en Vaardig geldt dit ook voor Hemelvaartsdag:
KOMT ALLEN TEZAMEN!
Iedereen kan dan ook weer meedoen met onze jaarlijkse ballenactie, want zonder ballen geen voetbal. Daarom start de ballenactie op donderdag 9 mei tijdens het Sixentoernooi. Nadere informatie volgt dan.

Vlug en Vaardig gasloos


Sinds november 2023 hebben we bij V en V last van water in de gasleiding. Dat zorgt ervoor dat onze CV ketel uitvalt en we geen verwarming en warm water hebben. De gasleidingen buiten het clubhuis zijn van de gemeente en zij zorgen er dan ook voor dat het probleem tijdelijk wordt opgelost.
Tot nu toe is er al 3 keer water uit de gasleidingen gehaald.
Vanaf begin 2024 zijn wij vanuit het bestuur in gesprek met de gemeente over het oplossen van dit probleem.
Zoals bekend wordt er in heel Amsterdam onderzocht hoe wij in 2040 van het gas af kunnen zijn. Dat is ook voor de sportclubs van toepassing.
Gezien de problemen met het gas bij V en V heeft de gemeente ons gevraagd of wij mee willen werken aan een pilot om een clubhuis geheel met elektriciteit te verwarmen.
Na diverse overleggen met de gemeente heeft het bestuur besloten om akkoord te gaan met het voorstel van de gemeente.
Alle warmte die nodig is voor het verwarmen van het clubhuis en voor het maken van warm water wordt opgewekt door 2 warmtepompen.
De gasaansluiting in het clubhuis wordt afgekoppeld. De CV ketel, de gasboiler en de geiser komen te vervallen.
Alle keukenapparatuur wordt ook elektrisch. De vervanging van de huidige apparatuur wordt door de gemeente vergoed.
De installatie bij V en V wordt een pilot, om als voorbeeld te dienen voor het ombouwen van alle clubgebouwen.
Het is de bedoeling om de ombouw in de zomer uit te voeren, zodat we bij de start van het nieuwe seizoen weer gewoon warm water hebben om te douchen en later ook weer verwarming.
Wil je er meer over weten dan kan je mailen of bellen met Rob Oosterloo rob.oosterloo@gmail.com of 06 - 8310 2847

Het bestuur

KERST 2023: UITHUILEN EN OPNIEUW BEGINNEN?

Uithuilen en opnieuw beginnen,
snikkend aan de voet van Vader Tijd.
Uithuilen en opnieuw beginnen,
we zitten weer zo boordevol met spijt.
Van de cocktail tot de Planta
zijn we allemaal spijtoptanta.
Van Milord tot aan de zuilen
staan we allemaal te huilen.
Dus uithuilen en opnieuw beginnen,
vergeten en vergeven is zo fijn:
wat zullen we morgen mooi van binnen zijn.


Dit zong Wim Kan ruim 60 jaar geleden tijdens zijn oudejaarsconference op de radio. In die tijd wilde hij niet op de televisie, dus zat een groot deel van Nederland op oudejaarsavond aan de radio gekluisterd.
Wat zouden wij nu graag uithuilen en opnieuw beginnen. Uithuilen over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de oorlog in het Midden-Oosten, waarin Hamas en Israël een grote rol spelen, de toeslagenaffaire, de schade in Groningen door de gaswinning en de stikstofproblematiek om maar een paar grote voorbeelden te noemen. Maar misschien ook uithuilen over verdrietige dingen, die wij in onze eigen omgeving meemaken. Dat (uit)huilen lukt misschien nog wel, maar hoe begin je dan opnieuw?
Wij staan weer aan de vooravond van het Kerstfeest, een jaarlijks terugkerend christelijk feest. Vlug en Vaardig is een christelijke vereniging, dus staan wij in de christelijke traditie sinds 1932. Kerstfeest kent naast gezelligheid in familiekring met kaarsen en lekker eten ook bezinning: wat kan anders, beter? Hoe kan ik opnieuw beginnen?
In de Bijbel, het christelijke ‘handboek’, lezen wij in Romeinen 3 vers 20: Én niemand wordt gered doordat hij zich aan de Joodse wet houdt. Want het lukt niemand om alles te doen wat er in de wet staat. De wet leert ons juist dat ieder mens verkeerde dingen doet’.
Er was ooit één mens die het wel lukte alles te doen wat in de wet staat. Aan die mens denken wij met het Kerstfeest, de geboorte van de Zoon van Maria, de Zoon van God. Dat gebeurde ruim 2000 jaar geleden in een stal in Bethlehem, omdat voor Maria geen plaats was in de herberg en ze dus in een stal onderdak vond.
Die mens, Jezus van Nazareth, leerde ons hoe wij opnieuw kunnen beginnen. Hij ging op een berg zitten en sprak de mensen toe. ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.’ En dat zei Hij ook voor mensen, die verdriet hebben, voor mensen die vriendelijk zijn, voor mensen die Gods wil doen, voor mensen die goed zijn voor anderen, voor mensen die eerlijk zijn, voor mensen die vrede sluiten, voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil, voor al die mensen is Gods nieuwe wereld. Als de leiders van deze wereld, als mensen betrokken bij een nieuwe regering, als iedereen deze woorden nu eens ter harte zou nemen, dan is een nieuw begin, in het groot en in het klein, mogelijk.
Bovenstaande hebben wij geschreven vanuit onze traditie en ons geloof. Wij beseffen terdege, dat velen van jullie een andere basis hebben. Wij zijn er van overtuigd, dat ook daarin dezelfde hoop op vrede en de wens om samen in die vrede door het leven te gaan, een belangrijk doel is.

Daarom wensen wij iedereen goede, gezellige en zinvolle Kerstdagen, een rustige jaarwisseling en een vredig en sportief 2024!

Het bestuur

VAN DE VOORZITTERMaandag 18 december vond de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) plaats of moeten wij zeggen de Algemene VeteranenVergadering? Toen de vergadering om 20.30 uur werd geopend, waren er naast het bestuur uitsluitend veteranen aanwezig. Trouwens het bestuur heeft ook een hoog veteranengehalte. Tegen het eind van de vergadering sloten nog wel enkele uitgetrainde selectiespelers aan.

De agenda werd in hoog tempo afgehandeld, daar kan menig voetbalteam nog wat van leren. Vlug en Vaardig is een christelijke vereniging, daar staat die C voor in onze naam en daarom openen wij onze ALV’s altijd met een lezing en gebed. Dit keer lazen wij uit Jesaja 9 de verzen 1 t/m 6 en een verhaal van ds. Carel ter Linden uit zijn boekje ‘Bijbelse miniaturen’, getiteld ‘in verwachting’. Het verslag van onze vorige ALV en het jaarverslag van onze onvolprezen secretaris werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken was er, naast enkele afmeldingen, alleen de brief van de financiële commissie, die de jaarrekening 2022/2023 en de begroting 2023/2024 heeft beoordeeld.

Het bestuur had de volgende mededelingen
* schoonhouden clubhuis

Ons clubhuis wordt op voortreffelijke wijze schoon gehouden door Peter van der Raad, daarbij soms geassisteerd door Willen Groen (!), onze verzorger. Ton Laarman is helaas gestopt, wij hebben dus zeer dringend behoefte aan versterking van de schoonmaakploeg. Dus graag namen, kan je zelf niet, misschien weet je dan iemand. Zo niet dan moeten wij het laten doen en dat gaat extra geld kosten, dus extra uitgaven met als gevolg extra inkomsten door een nog grotere contributiestijging!

* contributieverhoging
Wij hebben het later in de vergadering over de contributieverhoging. Wie het verslag heeft gelezen kon dit zien aankomen, want vorig jaar zaten wij er al tegenaan.
* kantineprijzen De kantineprijzen zijn inmiddels waar nodig aangepast, waarbij geprobeerd is de prijzen zo sociaal mogelijk te houden.
* reclameborden Er zijn weer reclameborden bijgekomen, met dank aan Edwin van der Raad, en dat is heel goed voor onze financiële situatie.
* filmopnames Eind vorig jaar zijn er hier filmopnames gemaakt, die ons een kleine € 1.000 bruto hebben opgeleverd met dank aan Bayazit, Rob en Edwin. Mogelijk worden er in maart opnieuw filmopnames gemaakt, vandaag heeft Peter van der Raad (ja weer hij!!!) een filmploeg ontvangen, wordt hopelijk vervolgd. Inmiddels is duidelijk dat men enthousiast was.
* vertrek Dinsdag 19 december vertrekt onze oudste lid en erelid Ruud Uiterwijk uit Amsterdam om samen met Gerda te gaan wonen in een verzorgingshuis in Uithoorn. Het vaststellen van de diverse commissies was snel geregeld. Fijn dat er steeds weer mensen zijn, die zich voor de vereniging willen inzetten. Door de problemen bij de wisseling van de penningmeester, o.a. met de ING en de overdracht, was de start van onze nieuwe penningmeester erg gecompliceerd. Gelukkig zijn de financiële commissie en onze penningmeester er samen uitgekomen en kwam er een goede jaarrekening en een prima begroting tot stand. Er waren dan ook weinig vragen, alles was iedereen duidelijk. Het bestuur werd dan ook door de ALV decharge verleend voor de financiële verantwoording over het boekjaar 2022-2023.

De door het bestuur voorgestelde contributieverhoging, die, zoals eerder gezegd, noodzakelijk is, werd door de ALV goedgekeurd. Deze verhoging gaat in op 1 juli 2024. Dit zijn de nieuwe bedragen:
JO 9 € 185 – JO 11 € 200 – JO 13 € 220 – JO 15 en 17 € 235 – JO 19 € 250 en senioren € 275. Niet-spelende leden gaan € 137,50 betalen en leden van de club van 100 € 50 of nog liever € 100 (club van 100!).
De rondvraag leverde dit keer geen vragen op, dus kon de vergadering even na 21.00 uur worden afgesloten. Wij gaan met een goed gevoel op weg naar het 100-jarig bestaan in 2032! Hierna staan nog de kerstwensen van het bestuur.

VAN DE VOORZITTER

‘Geniet van de zomer, kom op adem, zodat iedereen weer fris aan de start verschijnt om gezamenlijk verder te schrijven aan onze geschiedenis. Tot augustus!’ Zo eindigde het vorige bericht ‘van de voorzitter’. Er is sinds die tijd heel wat gebeurd. Na een half jaar kwakkelen, werd er in juli vastgesteld, dat ik een tumor had bij mijn alvleesklier. Het was operabel, men noemt dat een whipple-operatie. Die operatie vond 14 augustus plaats en is succesvol verlopen. Woensdag 31 augustus mocht ik naar huis om daar verder te herstellen. Ik ontving ontzettend veel kaarten in het ziekenhuis, o.a. van de VenV-selectie en het bestuur. Dat doet heel goed als je weet, dat er zovelen met jou meeleven.

Inmiddels gaat het goed met mij, ik kan en doe bijna alles weer. Alleen ben ik nog wat sneller moe. Ik heb genoten van de geweldige bekerwedstrijd, zaterdag 21 oktober: 4-1 winst op 2e klasser Bloemendaal en zeer verdiend.

Alles leek in wat rustiger vaarwater te komen en toen was daar opeens het gaslek, gelukkig buiten het clubhuis. Later wij hopen, dat de gemeente het lek snel boven heeft, zodat wij alles weer op een normale manier kunnen gebruiken. Hoewel het lek nog niet boven is, hebben wij wel weer gas en dus een warm clubhuis en warme douches.

Met VenV gaat het relatief goed. Wij hebben naast 3 seniorenteams en teams onder de 23 en een jeugdteam. Alle ins en outs zijn te horen op onze algemene ledenvergadering (ALV), die maandag 18 december plaatsvindt. In deze vergadering worden de jaarcijfers 2022-2023 vastgesteld, de begroting 2023-2024 besproken en de jaarverslagen behandeld.

Ook moeten wij het hebben over de contributie. Die moeten wij per 1 juli 2024 verhogen of hebben wij andere opties?

Wie dit wil weten of mee wil denken, nodigen wij van harte uit naar de ALV te komen. Ons motto is nog steeds

HOE LATEN WIJ VLUG EN VAARDIG EEN EEUW BESTAAN?

Dus tot maandag 18 december, 20.30 uur in ons clubhuis. Wie vooraf de stukken wil ontvangen, kan die opvragen bij onze secretaris Wim de Wilde: secretaris@cvv-vlugenvaardig.nl.

Wij hebben een aparte bankrekening voor de Club van 100 (NL23 INGB 0006 9311 29). Om kosten te besparen, gaan wij die rekening opheffen en worden de bijdragen aan de Club van 100 op de contributierekening (NL83 INGB 0005 0543 60) bijgeschreven. Uiteraard houden wij wel bij wie lid is van de Club van 100. Tot zover deze keer, graag tot december.

Weer een nieuwe sponsor bij VenV

Er staat weer een nieuw bord langs het 1ste veld bij VenV.
Lex Oosterloo een echte VenV'er en eigenaar van BORG-OSC heeft dit mogelijk gemaakt.
Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website.
https://www.borg-osc.nl/
Heeft u ook interesse in een reclamebord langs ons veld stuur ons dan gerust een berichtje.

Van de VoorzitterGESCHIEDENIS
Het seizoen 2022-2023 zit er op, het is voorbij, geschiedenis dus. Daarmee zijn wij weer een stap dichter bij ons jubileum jaar 2032, het jaar waarin wij 100 jaar hopen te bestaan. FC Twente gaat Europa in, Almere FC – met oud-VenV’er Esajas in de gelederen – promoveert naar de eredivisie en ook wij kunnen terug zien op een goed seizoen. Senioren 2 werd kampioen en speelt volgend seizoen in de 3e klasse. Mannen, van harte proficiat en veel succes komend seizoen.
Senioren 1 haalde de nacompetitie, maar werd helaas in de eerste ronde uitgeschakeld. Gezien de resultaten na de winterstop en het historische trainingskamp in Spanje zien wij het komende seizoen met vertrouwen tegemoet. Senioren 3 zette een punt achter hun bestaan, althans de meeste spelers. Als studententeam begonnen 12 jaar geleden zijn nu de maatschappelijke posities ingenomen en is het tijd voor andere dingen. Mannen, het gaat jullie goed en bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. Gelukkig hangt niet iedereen zijn voetbalschoenen aan de wilgen, dus zien wij een aantal van jullie volgend seizoen weer terug. Ons veteranenteam beleefde, zoals altijd, veel plezier aan de 1e, de 2e en de 3e helft. Mannen, vooral doorgaan!
Verheugend was, dat wij na de winterstop weer een jeugdteam hadden, dat vooral met veel plezier zijn wedstrijden speelde. Jongens, oefening baart kunst ofwel wie veel oefent, komt er wel. Veel succes komend seizoen. Het seizoen 2022-2023 is dus geschiedenis en het komende seizoen hopen wij geschiedenis te schrijven. Door de (terug)komst van een aantal spelers kunnen wij weer met 3 teams aan de competitie meedoen en ook het veteranenteam gaat door. Daarnaast komt er een nieuw team: beloftevolle jongeren onder de 23 jaar gaan onze kleuren verdedigen. Ook ons jeugdteam gaat verder en wie weet wat er nog meer in het vat zit.
Het is al vaak gezegd en het kan niet vaak genoeg gezegd worden: VenV kan niet zonder de inzet van onze trainer Edwin van der Raad. Edwin is al jaren onze trainer-plus, want wat hij allemaal niet doet naast zijn trainerschap is werkelijk ongelofelijk. Daarnaast zijn er zijn assistenten Marcel en Richard en onze verzorger Willem, die gezamenlijk het spelen bij VenV tot een feest maken. Bij het Abe Lenstrastadion in Heerenveen staat een standbeeld van Abe Lenstra, bij het Arsenalstadion in Londen staat een standbeeld van Dennis Bergkamp en bij het ‘VenV-stadion’ op Ookmeer zou een standbeeld van Edwin van der Raad moeten staan! Ik sluit af met een dankwoord aan alle vrijwilligers, die het ieder seizoen weer mogelijk maken VenV draaiende te houden. Zonder hun inzet zou het onmogelijk zijn. Geniet van de zomer, kom op adem, zodat iedereen weer fris aan de start verschijnt om gezamenlijk verder te schrijven aan onze geschiedenis.
Tot augustus!

Van de VoorzitterWAT EEN WEEK

Week 20 van 2023 stond in vele agenda’s gemarkeerd, want op de donderdag van die week zou het Hemelvaartsdag zijn en dat betekent het Sixentoernooi bij Vlug en Vaardig. De weersvoorspellingen waren redelijk, het zou in ieder geval droog zijn en misschien zou de zon er nog bij komen.
Vroeg op deze donderdag waren de trouwe vrijwilligers al bezig om de velden in orde te brengen en de kantine consumptie klaar te maken. Tussen 10.00 en 11.00 uur druppelden de voetballers binnen en toen het sixentoernooi om even na 11.00 uur van start ging, waren er 18 teams. Het werd een grandioos toernooi zonder wanklanken, geen spullen op het veld, geen rookbommen en zonder racistische spreekkoren. Er werd sportief gestreden om de ‘Amstelbokaal’, uiteraard gevuld met Amstel. Ook de barbecue na afloop van het toernooi was weer uitstekend verzorgd en iedereen liet het zich goed smaken.
HULDE, HULDE, HULDE en dank aan iedereen, die deze dag voorbereid en uitgevoerd hebben. Graag tot volgend jaar en wie de datum vast wil reserveren: DONDERDAG 9 MEI!
De koek was deze week nog niet op, want zaterdag 20 mei trad Senioren 2 aan tegen Sloterdijk 3 en bij winst zou het tweede kampioen zijn. Bij gelijkspel of verlies ging de titel naar Sloterdijk. Na een opkomst tussen blauw en wit rokende fakkels door de spelers van het eerste, werd het een spannende wedstrijd, die een ruststand van 0-0 kende, maar in de loop van de tweede helft naar VenV-kant kantelde. Het werd 1-0 door Huub uit een strafschop en 2-0 door een fantastische vrije trap van Huub, die vlak onder de lat in het doel plofte. Na nog spannende laatste minuten kon de titel gevierd worden. Er waren bloemen voor de aanvoerder, medailles voor alle spelers en natuurlijk een heuse kampioensschaal. MANNEN, VAN HARTE GEFELICITEERD MET DEZE TITEL!!! Om 14.30 uur was Senioren 1 aan de beurt en met een overwinning zouden zij de feestweek compleet maken. Het spel golfde heen en weer, maar het was VenV dat tot scoren kwam. Ruststand 2-0. In de 2e helft deed De Meteoor er alles aan om tot scoren te komen, maar dat lukte niet. Dat deed VenV wel door een snelle uitval, waarbij Rick de bal raak knalde. Vlak voor tijd ging er na een vrije trap van De Meteoor iets mis, waardoor zij toch konden scoren. Na nog een wedstrijd tegen ZSGO/WMS op naar de nacompetitie of zou een kampioenschap er nog in zitten?
Wat een week met een zeer geslaagd sixtoernooi en 6 punten op zaterdag plus een kampioenschap. Wij gaan met veel vertrouwen de nacompetitie in. Daarbij is ieders steun hartelijk welkom.

AFSCHEIDSBAL

VLUG EN VAARDIG 3 ZWAAIT AF

Het seizoen 2022-2033 zit er bijna op. Naast dat we als club dit jaar natuurlijk mooi met elkaar willen afsluiten, betekent dit na 11 jaren ook het slotakkoord voor Vlug en Vaardig 3.

AFSCHEIDSBAL

Dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom organiseren we op zaterdag 27 mei 2023 op de club het Afscheidsbal. De klassieke BBQ is er natuurlijk, we versieren het clubhuis en er wordt een professionele DJ-geluidsset geregeld. Dus eet, drink en dans met ons mee. Dit is tevens de seizoensafsluiting voor de hele club.

Vlug en Vaardig 3 speelt om 14:00 een wedstrijd samen met alle oud-spelers van het team. Met aansluitend wat bedankjes, verhalen en entertainment. Vanaf 17:00 gaat de fik in de BBQ en schalt de muziek door de kantine. We hebben de zon ook alvast besteld, dus alles is geregeld voor een heerlijk borrelfeest. De BBQ is 15 euro per persoon en opgeven kan bij Edwin. Partners, kinderen en vrienden zijn van harte welkom! Graag uiterlijk een week van tevoren aanmelden.

Over Vlug & Vaardig 3

Tempus Fugit; de tijd vliegt. En alles gaat voorbij.

In 2012 begonnen de -toen nog- jongens vanuit hun studentenvereniging Navigators een voetbalteam en streken neer bij Vlug en Vaardig. Feest, wat een heerlijk cluppie zijn we toch. Na jarenlang geschommeld te hebben ergens halverwege de 5e klasse reserve, werd in 2019 de 1e plaats bereikt. Feest natuurlijk. De jongens zijn inmiddels mannen en al vele bruiloften en kinderen zijn de revue gepasseerd. De mannen vliegen uit en de prioriteiten komen elders te liggen. Het is mooi geweest.

Nieuwe leden gezocht

We hebben komend voetbalseizoen 2023/2024 plaats voor nieuwe senioren teams. Ben je het zat om zaterdagochtend al vroeg te moeten voetballen? Hebben jullie maar beperkt plaats op het trainingsveld? Dan is het misschien handig om naar onze gezellige voetbalvereniging te komen. Bij ons kan je op aanvraag om 12:30 of 14:30 de thuiswedstrijden spelen. En niet geheel onbelangrijk, ook nog op echt gras, de trainingen zijn wel op het nieuwe kunstgrasveld. Daarnaast hebben we het allerlekkerste balletje gehakt, vriendelijke kantine prijzen met doordeweeks ook nog aangepaste trainings prijzen en altijd 2 soorten bier op de tap. En naast het voetbal organiseren we ook regelmatig dart, poker of toep avonden. Dus heb je interesse, neem dan eens kontakt met ons op. Wie weet voetbal je komend seizoen dan ook bij 1 van de gezelligste verenigingen van Amsterdam. En ben je niet met een volledig elftal maar met een groepje, kom dan ook eens praten.

Vlug en Vaardig is weer een bordsponsor rijker.

Arnoud Peeters van Sciandri.

Arnoud voetbalde jaren bij VenV en was er zelfs een aantal jaren trainer. Nu steunt hij onze club door middel van een reclamebord. Bijzonder was het tekenen van het het contract want dat gebeurde in Spanje.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar de de website.

www.sciandri.com

Heeft u ook interesse in een reclamebord langs ons veld stuur ons dan gerust een berichtje.
...
...
...


De JO 10 is in 2023 begonnen als nieuw jeugdteam.

15-1-2023
...
Zaterdagochtend 14 januari de 1ste wedstrijd op het programma tegen SDW. Het was echt hondenweer. Maar dat hield onze strijders niet tegen. Iedereen stond te trappelen om te starten. Ondanks de uitslag was iedereen tevreden en heeft zich prima vermaakt. Nu weer trainen en op naar de volgende wedstrijd.

TRAININGSKAMP 2023 TORREMOLINOS EEN OOGGETUIGEVERSLAG

15-1-2023
DEEL 1

Het idee om op trainingskamp te gaan met de selectie van VenV begon aan het einde van het vorige seizoen. Na wat overleg en na de gekregen offertes besloten we om naar Torremolinos te gaan. Zogezegd is nog niet zo gedaan. Er moesten een heleboel zaken geregeld worden. De financiën bijvoorbeeld, iedereen moet zijn eigen reis betalen. Voor de één is dat makkelijker dan voor de ander. Maar ondanks dat een ieder zelf moest betalen, gingen er toch 19 spelers en 4 man begeleiding mee.

En dan is het zover. Dinsdag 3 januari 4.30 uur verzamelen op Schiphol. Ondanks het vroege tijdstip is bijna iedereen op tijd. De vlucht verliep prima. Eerst was iedereen nog druk, maar langzaam gingen de oogjes dicht en lagen de meeste toppers te slapen. Nadat iedereen zijn koffer van de lopende band had gepakt, vertrokken we naar de gereedstaande bus. Deze bracht ons naar ons 4 sterren hotel. Wat een prachtig hotel. Zo'n hotel hoort natuurlijk bij zo'n prachtige club en groep waar we mee op stap zijn.

De kamers waren al gereed. In duo's vertrokken de spelers naar hun kamer en maakten zich gereed voor de lunch. Over de lunch hadden we niet te klagen, er was ruim voldoende.

Na de lunch had iedereen 90 minuten voor zichzelf. Een deel van de groep ging zwemmen in het zwembad op het dak, een ander koos ervoor om wat te gaan rusten. En de laatste groep maakte zich op voor een strandwandeling.

Om 15.20 stond bijna iedereen paraat om met de bus te vertrekken naar het trainingscomplex. Na een kleine 20 minuten kwamen we daar aan. Het was een klein stadionnetje met kunstgras en een keiharde ondergrond. Het zag er wel knus uit.

De boys vonden het lekker om weer even actief te zijn. Korte warming-up, pass trap oefening, stukkie conditioneel en tot slot een partijspel. De 90 min vlogen voorbij. Na de training moest er even gedobbeld worden. Nu hoor ik jullie denken ‘dobbelen’? Dit was voor de mannen die te laat verzamelden. Ieder getal was een opdracht, dus een ieder bepaalde een klein beetje zijn eigen straf.

De bus bracht ons terug naar het hotel waar we na aankomst gelijk doorpakten om de straffen te gaan innen. Iedereen die Torremolinos kent, kent ook de trappen. Ga die maar eens 5x op en neer. Ik kan je zeggen je gaat kapot. Daarna door naar het strand waar de verplichte zeedip gedaan werd. En dit alles gebeurde onder toezicht van onze duivel.

Nadat ieder zijn lot had ondergaan, volgde het gereed maken voor het avondeten. En dit was net zoals de lunch uitstekend.

Als slot van de gezamenlijke activiteiten was er de voetbalquiz: 50 vragen in 3 rondes kregen de duo's op zich afgevuurd. Het bleef tot het einde spannend. De winnaars hadden 3 punten meer dan de nummer 2 en waren dus de terechte winnaars.

Door het fanatisme van iedereen vloog de tijd voorbij. Het was ondertussen 23.30 uur. De groep wijze mannen besloot om zich terug te trekken op hun kamer, terwijl de jonge honden zich opmaakten om nog even de bloemetjes buiten te zetten. We zijn benieuwd hoe de oogjes morgenochtend staan bij het ontbijt.

Maar het gezegde zegt: 's nachts een kerel, overdag een kerel.

Morgen hebben we weer een mooie, volle dag met als afsluiting een wedstrijd in Antequera.

Ik zeg welterusten en tot snel.

DEEL 2 De dag begon voor ons toen het buiten al licht was. Het was bewolk,t maar de zon deed al zijn best om ons deze dag weer te vergezellen. Dit weer bevalt ons beter dan het weer in Amsterdam.

De nacht was voor sommige mannen iets korter dan andere nachten. Maar zoals afgesproken was bijna iedereen weer op tijd. Er was vrije inloop vanaf 7.00 uur tot uiterlijk 9.30 uur. De wijze mannen waren natuurlijk, zoals het hoort, weer als eerste in de eetzaal.

Na het ontbijt hadden we om 10.15 uur afgesproken in de lobby. Iedereen moest gereed staan in trainingskleding om aan de strandtraining mee te doen. De wandeling naar het strand ging weer via de beruchte trappetjes. Sommige spelers hebben er nog spierpijn van. Eigen schuld dikke bult, moet je maar op tijd komen.

Op het strand kozen de mannen zelf partijen, 4 ploegen van 5. Het plezier was duidelijk zichtbaar en er werd gestreden om elke korrel zand. Na twee wedstrijdjes was het genoeg en werd er overgegaan op een paar kleine corrigerende tikjes. De laatkomers moesten een klein loopparcours afleggen en het resultaat was dat er na een uur pas weer gezeten kon worden.

Na het voetbalgeweld werd er nog een verfrissende duik genomen en daarna terug naar het hotel, waar de lunch alweer gereed stond. Na de lunch werd er gerust, want er moest om 19.00 uur gespeeld worden in Antequera tegen Antequera. De wijze mannen trokken zich na de lunch ook even terug om de strijdplannen door te nemen voor de wedstrijd en speelden ook nog een spelletje kaart. Wat er precies gespeeld werd, weet ik niet, maar volgens mij was het kraken, klaverjassen en hartenjagen door elkaar. Hoe het verhaal precies zat, weet alleen de keeperstrainer.

De tijd vliegt hier voorbij. Zo was het alweer tijd om naar Antequera te gaan. Afgesproken om 15.50 uur. Was iedereen er? Jullie zeggen nu waarschijnlijk volmondig nee. Maar ik kan jullie vertellen die corrigerende tikjes en trappetjes helpen wel voor de boys. Iedereen was op tijd.

Na een kleine 45 minuten met de bus kwamen we aan bij het stadion. We konden er helaas niet spelen. Het was wel leuk om het stadion te zien en de plannen van deze club te horen. Dit alles werd verteld door John die ik nog ken uit mijn opleidingstijd bij de KNVB. Leuk om hem weer te zien en te spreken. Sommige spelers kochten zelfs nog een tenue van deze club.

Ook is er sinds kort een oud VenV'er actief bij deze club, hij luistert naar de naam Arnoud. Voor de mensen die Arnoud niet kennen, hij is een oud-trainer van de wijze mannen. En ook een echte VenV'er. Ondanks het feit, dat hij daar actief is, heeft hij nog steeds een groen-oranje hart. Dat liet hij ons blijken door ons te vertellen dat hij graag bij ons langs de lijn wil staan met een reclamebord. Jullie kunnen over een aantal weken het nieuwe bord van Sciandri bewonderen.

Tot slot hebben we nog de wedstrijd. Daar kunnen we natuurlijk uren over praten. Ik zal het voor deze keer kort houden. Het begin was zeker voor ons. We scoorden de 0-1, iedereen inclusief Jules de Korte zag het, behalve de Spaanse scheids. Zo bleef de brilstand nog op het scorebord. We creëerden nog 2 grote kansen, maar de bal ging er niet in. We gaven weinig weg, maar ondanks geen grote kansen scoorden zij wel een prachtige goal voor de rust. De tweede helft begon van onze kant met 5 wissels. We speelden de nu compact, maar konden niet echt een vuist meer maken. In minuut 88 en 93 scoorden zij helaas nog 2 maal. Alle 19 spelers hebben nu internationale ervaring en zijn klaar voor een eventuele return. Na de internationale pers te woord te hebben gestaan, vertrokken we richting ons hotel.

Aangekomen bij het hotel nog een klein drankje en hapje buiten de deur gedaan. Nu is het tijd om de bedjes weer op te zoeken. Of dit voor iedereen geldt, is niet duidelijk, maar dat zien we morgen wel bij het ontbijt.

Tot morgen.

DEEL 3 Voor sommige boys was afgelopen nacht een hele zware nacht. Dit viel af te lezen uit het aantal personen, dat aan de ontbijttafel verscheen. Een x aantal sloegen even over en de boys die er wel waren deden na het ontbijt een ochtendwandeling om de spiertjes weer even los te gooien na de zware wedstrijd van gisteren. Om het voor iedereen te verduidelijken, iedereen was vrij om zelf te bepalen wat hij wilde doen. De enige afspraak was dat iedereen weer klaar zou staan om 12.25 uur voor de busreis naar de laatste training.

Aangekomen bij het complex snel de schoentjes aan om daar de laatste training te starten. Twee man waren licht geblesseerd en hadden vrijaf om mee te trainen, maar werden als materiaalman ingezet. De training begon stroef. Maar na een aantal oefeningen verdampte de alcohol uit het lichaam en werden de spiertjes weer wat soepeler. Toen alles weer wat soepeler was, even lekker schieten op de keepers en tot slot een positiespel. Voor de grappen en grollen was er aan het einde van de training even tijd. Er waren weer de befaamde koprollen, die eindigden in de sirtaki. Aan het lachen, gieren brullen was geen gebrek. De laatste training was voorbij voordat we het wisten. Snel terug naar het hotel om de uitgestelde lunch te nuttigen. Deze lunch was gezamenlijk en zo zaten er 23 man vermoeid aan tafel.

Toen alle bordjes leeg waren kreeg iedereen weer tijd om zichzelf te vermaken. Het enige wat er moest gebeuren was het inleveren van de kleding. Dit verliep snel en zo kon iedereen zijn eigen ding doen. Een aantal koos ervoor om te gaan zwemmen en een aantal pakte hun rust om te chillen. Ook werd er een wereldrecord gevestigd met hoeveel man kun in je in deze sauna. Normaal kunnen er 10 in, maar nu zaten er 2 oudere stellen (lees 65+) en 17 VenV'ers. We hebben eindelijk weer een prijs.

Na alle vrije tijd was het alweer tijd voor het avondeten. Na het avondeten maakte iedereen zich op om de laatste avond door te brengen in Malaga. De wat oudere spelers en begeleiding gingen op verkenningstocht en konden zo vertellen wat er leuk was om te doen. De eerste groep ging als eerste weer naar huis. Het was mooi geweest voor vandaag. Het was ondertussen al 2.00 uur. De jonkies trekken nog even door.

Morgen de laatste dag alweer. Iedereen moet dan verplicht om 9.30 uur verschijnen bij het ontbijt. We zijn benieuwd hoe de kopjes er dan bij staan. Maar dat vertellen we jullie later wel.

DEEL 4

Het feesten ging tot in de late uurtjes door in Malaga. Volgens betrouwbare bronnen waren de laatste pas rond 6.30 uur terug in het hotel. En de hit 22 baco’s is regelmatig voorbijgekomen. Ik kan u verzekeren dat een aantal dit al alleen deed.

Maar daar is hij weer, 's nachts een kerel overdag een kerel. Helaas gold dit niet voor iedereen. Bij het ontbijt was de helft aanwezig. De overigen konden geen woord meer schrijven of zeggen.

Omdat dit de laatste dag was, moesten we de kamers verlaten. Het uitchecken was om 11.00 uur. We hadden de afspraak dat iedereen om 10.35 uur beneden zou zijn, zodat we nog wat speling hadden. Dit was ons aardig gelukt: 21 van de 23 op tijd.

Twee neefjes konden zich helaas niets meer herinneren van deze afspraken en waren nog heel ver weg in dromenland. Toen moest de trainer zelf maar even op inspectie. Pasje geleend en op naar boven. Wat zijn ze lief als ze slapen, maar dat was nu even niet de bedoeling. Nadat het dekbed soepel verwijderd was, schrokken ze verbaasd wakker. Even wat duidelijke woorden gefluisterd: kamer opruimen en in 5 minuten beneden, meer is er niet gezegd. Het oudste neefje begreep de bedoeling. Het stoute en kleine neefje begreep het niet helemaal, want bij terugkomst na 5 minuten lag hij weer tussen de zure lappen. Na nog eenmaal alles uitgelegd te hebben, drong het door en was hij daarna heel snel beneden.

Zo hoofdstukje uitchecken voorbij. Nu iedereen vrij tot 17.30 uur voor vertrek naar het vliegveld. Het weer was goed, een graad of 17, dus heerlijk wandelweer. Kleine en wat grote gingen hun eigen weg. Een groep vertrok voor een wandeling langs de zee over de boulevard, balletje mee en lol maken met de andere toeristen. Inspelen en hopen op een kaats. Lukte dit dan kwam er gejuich. Natuurlijk was er ook nog tijd voor een hapje en een drankje, dit gebeurde natuurlijk in het zonnetje. Andere zochten een massage op. En een enkeling ging zelfs naar een wellnescentrum. Iedereen heeft zich volgens mij vermaakt.

Het is alweer half 6 en iedereen was er. Nu wachten op de bus, die ons naar het vliegveld zou brengen. De bus was ook deze keer op tijd. En zo vertrokken we richting het vliegveld. Dit deden we overigens met 2 man minder, want die blijven nog een weekje langer. Op het vliegveld nog wat gekaart, souvenirs gescoord en natuurlijk langs de Burger King.

De vlucht vertrok iets later dan gepland. Maar door de wind mee kwamen we redelijk op tijd aan. Na het wachten op de vuile was, konden we naar de aankomsthal waar horde supporters ons opwachtte. Het was ondertussen al zaterdag. Iedereen ging daarna zijn eigen weg. Na nog wat mensen te hebben afgezet, vertrok de auto richting Sportpark Ookmeer. Daar nog even de vuile was gedropt en de eerste was aangezet. Morgen tijdens het toernooitje en de nieuwjaarsreceptie volgt de rest wel.

Tot slot van deze 4 dagen wil ik iedereen bedanken voor de inzet, sfeer en gezelligheid. Deze dagen zijn zeker voor herhaling vatbaar.

En als allerlaatste:

⚽️IK HEB GENOTEN VAN DEZE TOPPERS⚽️
❤️MANNEN BEDANKT❤️

Voor nu welterusten en tot straks. 13.30 uur aanwezig, want anders de dobbelsteen en ik kan jullie verzekeren, die blijft erin

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

VAN DE VOORZITTER

15 December , 2022
Maandag 12 december vond, na 2 jaar, weer onze Algemene Ledenvergadering plaats. Zoals inmiddels helaas gebruikelijk was de opkomst beperkt, maar verheugend was dat een deel van de selectie na de training aansloot.

Een paar punten uit deze vergadering wil ik graag doorgegeven:
* er was een ingekomen stuk van een betrokken lid, dat voorstelde de € 190 energiecompensatie over te maken aan VenV onder het motto ‘energie voor de club’. Uiteraard moet iedereen zelf bekijken of hij deze compensatie kan missen, de club kan het in ieder geval goed gebruiken;

* de vergadering ging akkoord met het voorstel van het bestuur de contributie per 1 juli 2023 op dit moment nog niet te verhogen, omdat er nog teveel onzekere factoren zijn. Mocht het nodig zijn, dan komen wij daar in de loop van 2023 op terug;

* de renovatie is nagenoeg afgerond en wij zijn iedereen, die daaraan gewerkt heeft, veel dank verschuldigd, in het bijzonder Rob Oosterloo – hij heeft o.a. alle subsidies geregeld. Ook danken wij de firma Nieuwenhuizen voor het buiten de offerte vallende werk, dat bij de renovatie is verricht. Wij hebben de firma Nieuwenhuizen daarover een bedankbrief geschreven;

* volgens ons huishoudelijk reglement moeten wij een aantal commissies hebben. Eén daarvan is de strafcommissie, die gelukkig zelden of nooit in actie hoeft te komen. Daarin was een vacature en wij hebben Joop Teeken bereid gevonden deze te vervullen. Wij hopen natuurlijk, dat hij nooit in actie hoeft te komen;

* wij namen deze avond afscheid van Elwin Kroese, die de afgelopen jaren onze penningmeester was. Hij heeft zijn werk getrouw en nauwgezet verricht, ook toen hij stopte met voetballen. Nu heeft hij een nieuwe rol: samen met Samira het opvoeden van zoon Thomas. Elwin ontzettend bedankt en proost!

* van het 3e team kwam de mededeling, dat men vreest volgend seizoen te weinig spelers te hebben. Donkere wolken dus! Edwin heeft wat contacten, dus achter de wolken schijnt ook een beetje zon, MAAR er moet echt iets gebeuren. Wij vragen de PR-commissie met spoed de draad op te pakken en JULLIE vragen wij uit te zien naar mensen, die willen komen voetballen of studententeams te benaderen.

LATEN WIJ SAMEN ZORGEN DAT VenV HONDERD JAAR GAAT BESTAAN!
...
Nog een week en dan vieren wij weer het Kerstfeest. In de Christelijke traditie, de traditie waarin VenV staat, vieren wij dan de geboorte van Jezus. Volgens de Bijbel gebeurde dat in een stal in Bethlehem, omdat er voor Jozef en zijn zwangere vriendin Maria geen plaats was in de herberg.

Volgens ds. Carel ter Linden is het verhaal waarin een engel komt vertellen dat Maria een Zoon zal ontvangen van wie God zelf de Vader is, in zijn ogen een beeldend en diepzinnig verhaal. Een verhaal over iets wat niet echt is gebeurd, maar dat wel degelijk iets zéggen wil.

In de Bijbel staat ook het boek Prediker en daarin lezen wij, dat alles zijn eigen tijd heeft. Daarbij worden diverse voorbeelden genoemd: een tijd om te huilen en een tijd om te lachten, een tijd om verdriet te hebben en een tijd om te dansen, een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden en een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.

Laten wij hopen en bidden, dat de tijd voor oorlog in het nieuwe jaar spoedig achter ons ligt, zeker voor het volk van Oekraïne, en dat er een tijd van vrede voor de wereld aanbreekt.

Het Kind, dat in Bethlehem ter wereld kwam, is volgens het verhaal een Vredesvorst. Laat de wereld dat waar maken in 2023.

Wij wensen iedereen een stille en heilige nacht, gezellige en zinvolle Kerstdagen en een vrederijk en sportief 2023 vol heil en zegen.

Het bestuur

Nieuwe bordsponsor

4 December , 2022
Weer 3 nieuwe sponsoren bij VenV.

We zijn weer 3 borden rijker langs het 1ste veld

Erik Rijkers van PROPIPE

Yvonne en Marco Bolhoeve van KOEL-MY

Jan Meester van de Reclame borden.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar de websites.

https://propipe.nl/
https://koelmy.nl
http://www.reclame-borden.nl/
...
...
...

Hoe is het?


Wanneer mensen elkaar enige tijd niet gezien hebben, is de eerste zin meestal ‘hoe is het?’ Ook wij hebben elkaar een flinke tijd niet gezien en wij zijn dan ook benieuwd hoe het met jullie is. Zijn jullie de corona-periode goed doorgekomen en hebben jullie inmiddels grote honger naar de bal? Wij hopen het binnenkort te vernemen als de bal weer gaat rollen. Wij kunnen jullie vertellen hoe het met ons is en ons is in dit verband Vlug en Vaardig. Helaas heeft onze zeer gewaardeerde secretaris Wim de Wilde een hersenbloeding gehad. Na een poosje in het AMC te zijn verpleegd, is hij nu opgenomen in Reade, het revalidatiecentrum aan de Overtoom. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, alleen zijn rechterarm en rechterbeen willen nog niet zoals het moet. Laten wij hopen, dat de revalidatie op termijn het gewenste resultaat heeft. WIM STERKTE en dat geldt natuurlijk ook voor zijn vrouw. Onze onderhoudsmensen zijn druk bezig geweest in ons clubhuis. Alles is extra schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet. Het ziet er weer ‘gelikt’ uit. Ton Laarman en Peter van der Raad onze dank is groot, ZEER GROOT! De NS had een tijdje de slogan ‘waar zouden wij zijn zonder de trein?’ Wij weten inmiddels, dat wij soms ook met de trein nergens komen. Maar voor V en V geldt wel: waar zouden wij zijn zonder Ton en Peter? NERGENS!! Op onze website staat een tekst van Kasper Koster over onze Mister V en V, Edwin van der Raad. Zeer de moeite waard om te lezen, Kasper bedankt! Nog even en de bal gaat weer rollen. Dit betekent, dat wij ook weer gasten gaan ontvangen. Wie gasten wil ontvangen, zorgt dat het huis op orde is. Daar zijn wij de afgelopen maanden mee bezig geweest en graag informeren wij jullie over de stand van zaken. De warmwatervoorziening (boiler) en de CV-ketel aan de bezoekerskant zijn op en moeten vervangen worden. Daarvoor is een offerte aangevraagd bij onze huisloodgieter Sargentini. Ook is er een duurzaamheidsscan gemaakt. Tijdens het gesprek hierover kwamen de subsidie-mogelijkheden naar voren. Er is een rijksregeling, waarbij wij 20% subsidie kunnen krijgen op onderhoud en 30% op duurzaamheid. Voorwaarde is wel, dat er minimaal € 25.000 geïnvesteerd wordt. Met alleen de boiler en de CV-ketel halen wij dat niet. Toen kwam onze bijna 60 jaar oude dakbedekking in beeld. Het zou geen luxe zijn die te vervangen. Verder kwam naar voren, dat sportverenigingen verschillende subsidies mogen stapelen. Zo is het idee ontstaan om opnieuw een subsidieaanvraag bij de gemeente te doen, de zgn. 1/3-regeling: 1/3 deel subsidie, 1/3 deel eigen vermogen en 1/3 deel lening. Het geluk wil, dat wij door het opheffen van de stichting Caland, € 10.000 hebben ontvangen, die wij als investeringsbijdrage kunnen gebruiken. Verder is het zo, dat door de geweldige acties eerder dit jaar, de ontvangen subsidies uit de coronamaatregelen en de reguliere inkomsten wij, zoals het er nu naar uitziet, de lening niet nodig hebben, omdat wij dat 1/3 deel met eigen geld kunnen financieren. Als de subsidie van de gemeente wordt verstrekt en de werkzaamheden zijn uitgevoerd dan kunnen wij de totale investering bij de rijksregeling nog een keer indienen en krijgen dan minimaal 20% subsidie. Op deze manier is het mogelijk al lang noodzakelijk onderhoud aan onze clubhuis nu uit te voeren. Wel is het zo, dat wij bij de werkzaamheden aan het dak enig ‘eigen werk’ moeten leveren. Jullie kunnen dus een verzoek om te helpen dit ‘eigen werk’ te verrichten tegemoet zien. Denken jullie nog aan onze komende vacatures: PENNINGMEESTER en WEDSTRIJDSECRETARIS SENIOREN. Het zou toch geweldig zijn als wij het nieuwe seizoen van start kunnen gaan in een geweldig clubhuis en zonder vacatures. Zo is het dus! Het bestuur


Memoires van een willekeurige voetballer en zijn emoties in coronatijd


De coronatijd heeft voor mij toch iets duidelijk gemaakt. Doordat we al zolang niet meer samen zijn ben ik er achter gekomen dat ik mannen mis. Het is dus een mooi moment om maar uit de kast te komen. Elke zaterdag stond ik tussen al die mannen in op het voetbalveld en bleef ik mijn gevoelens maar onderdrukken. Dat kon, want een week later zag je iedereen toch weer. Maar nu besef ik me eens te meer dat dit grote taboe in de voetballerij maar doorbroken moet worden voor mijzelf. Ik mis Geurt met zijn kuikens en zijn reizen naar Almere. Ik mis de grote kracht achter ons Amsterdams politiekorps de Donk die het Parool dagelijks letter voor letter leest, zelfs de kruiswoordpuzzels. Ik mis het gebulder van Wimpie, de onverzettelijkheid van Marco en Brian achterin, het zuigen van Kees en Patrick, Kortje die weer vertwijfeld terug sjokt als hij weer diep is gegaan maar overgeslagen, Bassie die tegenwoordig alleen nog maar bij zijn schoonouders op de bank zit, die overigens van dezelfde leeftijd zijn en mijn broertje die voor de wedstrijd de tegenstander bekijkt en dan besluit of hij last van zijn rug heeft of niet. De onbegrepen loopacties van Pieter, de onbegrepen overtredingen op Pietje Poort, de doelpunten van onze topspitsen Johny de grote en Ron de breker. Ik mis de zacht uitgesproken aanwijzingen van Maxicosi, het gemopper van Edo, de conditie van Richard, het vernuft van de winterschilder en de dadendrang van Ray. Ik mis onze eigen Schot Steve, het gesteun van oudere Kees en de spekkoek van Dave. Ik mis Beertje Tamminga, de aanslag van Klaas, de anekdotes van Frank H en de filmpjes van Arnold. Ik mis de aankomst van Coentje in de 2e helft omdat hij steevast uit en thuis door elkaar haalt, de balletjes Bayazit, het gedraai van Floor, de sleep van Martin, de strak getrokken lijnen van de kraker en de terugkeer van Frans, Rutgher en Rick. Ik mis de commentaren van onze supporters Kees en Wim, de ondersteuning van Martijn en wat hebben we veel Eri met een c en een k langs de lijn, het gemompel van de Stok en Wallie Walvis. Correctie, die 2 laatste namen mis ik eigenlijk niet. Ik mis de laatste kledingtrends van Holslag die het toch net niet halen, Ach, ik kan wel doorgaan maar het lijkt me duidelijk, ik mis mannen om me heen. Helaas ben ik visueel ingesteld en zie ik ook weer alle naakte lichamen na de wedstrijd voor me, dus ik ga toch maar weer terug de kast in. De maatregelen die nu genomen zijn doen mij vermoeden dat we op 19 Januari zeker nog niet op het veld zullen staan, maar ooit zal die tijd weer komen. Tot die tijd word ik warm van onze acties met rondjes bier te bestellen voor onze club en de nagedachtenis aan dierbaren waar we afscheid van hebben moeten nemen. Deze en alle andere acties opgezet door onze alleskunner (behalve ….) Edje helpen onze club om er financieel doorheen te komen. Laten we hopen dat er snel een einde komt aan deze corona tijd en de aanvalsleider weer vaak Sorry mag zeggen na weer een briljante maar onbegrepen pass. Fijne feestdagen voor iedereen en hoop dat alle narigheid iedereen een beetje bespaard blijft. Wees lief voor elkaar en help elkaar door deze tijd heen. Alleen samen gaan we dit overwinnen en daarna weer lekker sporten. Tot die tijd dan maar even golfen. En ach, laten we er dan nog maar eentje bestellen bij https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=cvvvlugenvaardig om het af te leren, proost. De aanvalsleider.

“Vlug & Vaardig, in de wandeling V&V genaamd, werd op 19 juli 1932 in de Amsterdamse Zaanbuurt opgericht. Aanvankelijk als Patrimoniums Voetbal Club, waarbij banden onderhouden werden met de christelijk sociale vereniging Patrimonium. Tegenwoordig is de naam C.V.V. V&V, of voluit: christelijke voetbal vereniging Vlug & Vaardig. Dat het een christelijke vereniging is, vindt men vooral terug in het karakter van de vereniging en het feit, dat de wedstrijden uitsluitend op zaterdag gespeeld worden”, vertelt voorzitter Foeke Westerveld van V&V. Vrije Tijd Amsterdam ging op zoek naar het verhaal van deze Amsterdamse voetbalclub.

“De opdracht voor ieder lid is: HOUD DE NAAM VLUG & VAARDIG HOOG!”


“De opdracht voor ieder lid is: HOUD DE NAAM VLUG & VAARDIG HOOG!” - Vrije Tijd Amsterdam

Het aantal teams

“Het eerste elftal speelt sinds de vijftiger jaren in de KNVB. Sinds enige jaren is er geen onderscheid meer tussen KNVB en AVB en het district West 1 is dan ook groter dan Amsterdam. Verder hebben wij nog 4 seniorenteams en een veteranenteam. Helaas hebben wij op dit moment geen jongensjeugdteams, maar wel een geweldig meidenteam. De bedoeling is wel weer jeugdteams te starten, maar op dit moment zijn de mogelijkheden zeer beperkt.”

Trainingen

“V&V probeert de tijd, die de (jonge) voetballers bij haar doorbrengen, zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast de wedstrijden wordt er veel aandacht besteed aan de trainingen. Een staf van deskundige trainers staat klaar om onder leiding van een gediplomeerde trainer de voetballers de fijne kneepjes van het voetbalzaak bij te brengen.”

Sociale activiteiten

“Daarnaast waren er diverse sociale activiteiten. In de loop van het seizoen werden tijdens schoolvakanties vaak extra activiteiten georganiseerd. Aan het eind van het seizoen organiseerden wij eigen jeugdtoernooien en namen de teams ook aan andere toernooien deel. Per team of combinatie van teams probeerden wij het seizoen op een speciale manier af te sluiten.”

Aantal leden

“Wij hebben momenteel circa 150 leden en hebben 7 teams. Maar de ambitie is door de start met jeugdteams weer te groeien. V&V staat open voor jeugd uit de buurten.”

Trouwe aanhang

“V&V heeft een zeer trouwe aanhang waar wij vreselijk trots op zijn. Bij de actie ‘een bal voor jouw club’ hoopten wij op 50 ballen, het werden er ruim 100. De actie een ‘rondje voor je club’ werd een grandioos succes. Landelijk eindigden wij op de 2e plaats, opbrengst ruim € 8.000! Het laat zien hoe de club leeft in de harten van de leden.”

Iedereen is welkom

“Sportief voetballen met plezier voor iedereen is onze missie. Onze visie is dat ondanks CVV Vlug & Vaardig een zaterdagclub is met een christelijke signatuur, voor iedereen openstaat. Personen vanaf 6 jaar kunnen lid worden als er plaats is in een team, dat bij hun leeftijd past. Aan het lidmaatschap is verbonden, dat er tijdig contributie betaald wordt, dat er op maandag/woensdag getraind wordt en op zaterdag wordt gevoetbald. Ook zijn aan het lidmaatschap van jeugdleden (< 19 jaar) gedragsregels verbonden, die op de website van de vereniging vermeld staan.”

Voetballen met respect

“Belangrijk is dat er sportief gevoetbald wordt met respect voor tegenstander en scheidsrechter. Bedacht moet worden dat er geen wedstrijden zijn als er geen tegenstanders zijn! De opdracht voor ieder lid is: HOUD DE NAAM VLUG & VAARDIG HOOG! Het accent ligt op recreatie, al hopen wij natuurlijk wel, dat er gewonnen wordt en dat ons vlaggenschip senioren 1, zo hoog mogelijk speelt.”

Sportpark Ookmeer

Wij zijn blij met onze accommodatie op sportpark Ookmeer, al baart het ons ook wel zorgen. Het clubhuis stamt uit de jaren 60 en vraagt dus het nodige onderhoud. Gelukkig hebben wij enkele jaren geleden de puien van de kantine kunnen vernieuwen en nu zijn wij bezig de raampjes van de kleedkamers onder handen te nemen. Ook de verwarming en de heet watervoorziening vragen de nodige aandacht.

Vrijwilligers

“Zeer belangrijk voor onze vereniging zijn de vrijwilligers. Behalve de verplichte hoofdtrainer zijn alle medewerkers vrijwilligers. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als ouders van jeugdleden en seniorenleden een bijdrage aan het reilen en zeilen van de vereniging leveren. Tot nu toe hebben wij het altijd gered met onze vrijwilligers, zij zijn de kurk waarop de vereniging drijft. De situatie is wel eens penibel geweest, maar altijd weer staan er ‘nieuwe’ mensen op, die de kar trekken en in beweging houden.”

Bekende voetballers

“In de loop der jaren hebben wij diverse hoogtepunten gekend. Zo hebben wij enkele spelers gehad, die het tot het betaald voetbal gebracht hebben. In een grijs verleden Jan Schreuder, wat later Guido Pen, Dries Boussatta en Bryan Roy.”

Onvergetelijke hoogtepunten

“De viering van ons 25-jarig bestaan in Marcanti was ook een hoogtepunt. Onvergetelijk was de promotie naar de 2e klasse ten koste van Ajax zaterdag; de wedstrijd werd gespeeld in het oude Ajax-stadion en gewonnen met 2-0. Een paar keer hebben wij aan de poort van de 1e klasse gerammeld, toen de hoogste klasse in het zaterdagvoetbal. Verder is het jaarlijkse clubtoernooi op Hemelvaartsdag, aanvankelijk Hoge Hoedtoernooi, inmiddels het Sixentoernooi, een echt V&V-familiefeest.”

Sportpark Ookmeer

“Er zijn enkele clubs op sportpark Ookmeer, die bij ons zijn ingedeeld: ZSGO/WMS, DEVO’’58 en OSC.”

Weinig Corona-improvisaties

“Wij hebben gehandeld naar bevind van zaken, waar niet gespeeld werd/wordt valt er weinig te improviseren.”

Boegbeeld van V&V

“Het boegbeeld van onze club is zonder enige twijfel onze hoofdtrainer. Hij heeft vanaf zijn 6e jaar bij ons gevoetbald en is nu voor het 12e jaar onze hoofdtrainer. Daarnaast is hij ook onze ‘grootste’ vrijwilliger, altijd bezig met zijn V&V. Hij heeft zich sterk gemaakt voor onze jeugd en gaat dat ook weer doen als wij opnieuw jeugd mogen verwelkomen. Verder organiseert hij dartavonden, pokeravonden en een voetbalquiz. Wij zijn vast nog wel iets vergeten, want wie V&V zegt, zegt EDWIN VAN DER RAAD, een man van goud!”

Slotwoorden

“V&V is op weg naar het 100-jarig bestaan in 2032. Wij doen er alles aan om dat te halen”, laat voorzitter Foeke Westerveld ten slotte namens Vlug & Vaardig weten.

Club van 100/50


HARTELIJK BEDANKT! Frank de Wilde, Edwin van der Raad, Foeke Westerveld, Eric Boter, Guus Boerman, Peter Kort, Joop Teeken, Rob Oosterloo, Pieter Bosse, Ronald Stokking, Stephen Connell, Arjan Dekker, Frans Mantel,Jan de Goede, Nico Boot, Peter van der Raad, Erno Hellinga,Hans Berkman, Hero Oosterloo, Piet van Baren, Ruud Uiterwijk, Piet Veenendaal, Wim de Goede, J. de Vries, Rick Verlaan, voor jullie financiële bijdragen aan de Club van 100/50, die jullie vorig jaar omstreeks deze tijd deden. Met het bedrag van € 1250,- hebben we het afgelopen jaar het clubhuis weer verder kunnen verfraaien. Door inzet van vele vrijwilligers kun je heel wat met dat bedrag doen. Maar het is nog niet genoeg. We kunnen door de huidige 25 leden van de Club van 100/50 dit jaar weer rekenen op € 1250,- De leden die ooit een machtiging voor automatische betaling hebben afgegeven hoeven nergens meer aan te denken. De anderen moeten even in deze periode hun € 50,- overmaken op het speciale bankrekeningnummer: NL23INGB0006931129, Vlug en Vaardig Club van 100. Het zou mooi zijn als het bedrag hoger gaat worden door aanmeldingen van nieuwe leden bij de Club van 100/50. Om het jullie gemakkelijk te maken, dat jaarlijks de € 50,- automatisch wordt afgeschreven, kunnen jullie het onderstaande machtigingsstrookje invullen en ondertekend inleveren in de bestuurskamer van het clubgebouw of opsturen aan: Dhr W. de Wilde, secr. cvv. Vlug en Vaardig, Hechtelstraat 20, 1066 KL, Amsterdam. Met vriendelijke groet, Joop Teeken, Club van 100/50 ambassadeur
Machtigingsstrookje automatische incasso Club van 100 Vlug en Vaardig NAAM + voorletter(s) ADRES: POSTCODE: WOONPLAATS: GEB. DATUM: REKENINGNUMMER: INSCHRIJFDATUM: HANDTEKENING: